पुने बस ओनर्स असोसिअशन, पुणे
* दर पत्रक *
३०० किमी.
Maruti Travels pune
अनु क्र.
आसन क्षमता
दर प्रति कि.मी.
स्पेशल परमिट व टैक्स प्रति दिवस
१७+१
१४
५००
२०+१
१६
५००
२७+१
२०
६००
३०+१
२२
७००
३५+१
२४
८००
४५+१ (२ x २ )
३५
१०००
४९+१ (३ x २ )
३०
१०००
मुंबई आणि महाबलेश्वर
Maruti Travels pune
अनु क्र.
आसन क्षमता
मुंबई ३०० कि.मी.परेंत
महाबलेश्वर ३०० कि.मी.परेंत
जादा कि.मी.
स्पेशल परमिट व टैक्स प्रति दिवस
१७+१
६,०००
५,५००
१४
५००
२०+१
६,५००
६,०००
१६
५००
२७+१
८,०००
७,०००
२०
६००
३०+१
९,०००
८,०००
२२
७००
३५+१
१०,०००
८,५००
२४
८००
४५+१ (२ x २ )
१४,५००
११,०००
३५
१०००
४९+१ (३ x २ )
१४,०००
११,०००
३०
१०००
लोकल १० तास १०० कि.मी.साठी दर
Maruti Travels pune
अनु क्र.
आसन क्षमता
दर
जादा कि.मी.
जादा तास
१७+१
३,०००
१४
१००
२०+१
३,५००
१६
१००
२७+१
४,०००
२०
१००
३०+१
४,५००
२२
१००
३५+१
५,०००
२४
२००
४५+१ (२ x २ )
६,५००
३५
२००
४९+१ (३ x २ )
६,०००
३०
२००
spacer
टिप: लोकल ट्रिपची मर्यादा ही पुने, पिंपरी - चिंचवड अणि कैन्टोमेंट हद्दिपरेंत राहिल
ऐ.सी . बसेसचे रेट
spacer
अनु क्र.
आसन क्षमता
बाहेरगावी प्रति कि.मी.दर (कमीतकमी ३०० कि.मी)
लोकल १० तास कि.मी.दर
जादा कि.मी.
जादा तास
१३+१
२०
५,०००
२०
२००
१७+१
२२
५,५००
२२
२००
२८+१
४०
७,०००
४०
२००
३५+१
४४
८,५००
४४
२००
४१+१
४८
१०,०००
४८
२००
४९+१
५५
११,०००
५५
२००
नियम व अटी
१. संपूर्ण टोल, पार्किंग, प्रवासी कर, सर्विस टैक्स अणि स्पेशल परमिट च खर्च पार्टीने करावयाचा आहे.
२. इतर राज्यांचे कर (महाराष्ट्र बाहेरील) पार्टीने भारवयाचा आहे. (राज्याप्रमाने)
३. वेळ अणि मीटर रीडिंग पार्किंग ते पार्किंग असेल.
४. ट्रिप साठी प्रति दिवस ३०० कि.मी. अवरेज राहिल / मुंबई, महाबलेश्वरचे दर वेगले राहिल.
५. प्रवाशांचा नावाची यादी व प्रवासाची ठिकाने व्यवस्थित नमूद करून किमान २ दिवस अधि ऑफिस मधे द्यावी.
६. बस वापरण्याचा कालावधि पहाटे ५.०० ते रात्रि १२.०० परेंत असेल.
७. जर रात्रि १२०.. नंतर बस च वापर जाला तर पुढील प्रत्येक तासला ३०० रु आकार पडेल. ही मुदत पहाटे ४.०० परेंत असेल व त्यानंतर आल्यास दुसर्या दिवसाचा संपूर्ण ३०० कि.मी चा आकार पडेल.
८ . बस बुक करते वेळेस ५% अनामत व उर्वरित रक्कम बस ट्रीपला जाण्याचा अगोदर २ दिवस भारवायाची आहे.
टिप: सदर नियमांचे उल्लंघन केल्यास ५०००/- रुपये दंड असोसिअशन मधे भरवा लागेल.अन्यथा सभासदत्व रद्द करण्यात येइल.
Contact_Maruti_Travels
Services
  • Corporate Pick up and Drop
  • Outdoor Trips
  • Marriage Trips
  • College Trips